Adatvédelmi irányelvek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.A Weboldal jelen adatvédelmi szabályzatát tájékoztató jelleggel tesszük közzé. Mint ilyen, nem ró kötelezettségeket a Weboldal Felhasználóira. Az Adatvédelmi Szabályzat a személyes adatoknak az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül történő szolgáltatás nyújtása érdekében történő kezelésére vonatkozó szabályokat sorolja fel. Meghatározza a személyes adatok kezelésének alapját, célját és terjedelmét, valamint azon személyek jogait, akiknek személyes adatait kezelik. Meghatározza továbbá a cookie-k és elemző eszközök Weboldal általi használatát.

1.2.A Honlapon az adatkezelő és az adminisztrátor álal gyűjtött személyes adatok kezelője a www.autodna.hu az AUTODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [Kft.], székhelye Lodzban (székhely és cím: Obywatelska 128/152, 94-104 Lodz) A Lodz-Śródmieście-i kerületi bíróságnál a Lodz-Śródmieście-i övezetben, a 20. Nemzeti Bírósági Iktató Kereskedelmi Osztálynál a KRS 0000349742 számon, alap tőke: 50 000 PLN, NIP (adó azonosító száma): REGIS (54239151545) Nemzeti Iktatószám): 121164104, e-mail cím: kontakt@autodna.pl  kapcsolattartó telefonszáma: +48223500128 e-mail cím: kapcsolat@autodna.hu és  telefonszáma: +48 22 350 01 28 a továbbiakban "adatkezelő" és "adminisztrátor".

1.3.A Weboldalon található személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabályi rendelkezésekkel, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: GDPR vagy GDPR rendelet) összhangban kezeli. A GDPR rendelet teljes szövege itt olvasható: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.A Honlap használatba vétele, beleértve a szerződések megkötését is, önkéntes. Hasonlóképpen a Honlap Felhasználójának vagy Megrendelőjének a Weboldal használatával kapcsolatos személyes adata önkéntes, két kivételtől eltekintve: (1) szerződéskötés az Adatszolgáltatóval - a bejegyzéshez szükséges személyes adatok megadása elmulasztása az Adatszolgáltatóval folytatott online szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése, a weboldalon szereplő esetek és terjedelmek, valamint a weboldal szabályai és a jelen Adatvédelmi irányelvek értelmében a fent említett bejegyzést lehetetlenné teszi; a fentiekben említett esetekben a személyes adatok szolgáltatása olyan szerződéses követelmény, amelyet minden olyan adatalanynak, aki az Adatszolgáltaóval szerződést kíván kötni, meg kell felelnie az ilyen adatoknak az igényeknek megfelelően történő benyújtásával; minden egyes alkalommal a bejegyzéshez szükséges adatok körét a Szolgáltatási Honlap és a Szolgáltatási Honlap Szabályai határozzák meg; (2) az adatkezelő törvényes kötelezettségei - a személyes adatok szolgáltatása az általánosan alkalmazandó jogszabályi előírás szerint kötelező, és az adatkezelő köteles személyes adatokat feldolgozni (pl. Adóügyi vagy számlavezetési célokra), a ugyanazt teszi lehetetlenné, hogy az adatkezelő teljesítse a fent említett kötelezettséget.

1.5.Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megvédje azon személyek érdekeit, akiknek az adatait kezelik. Az Adatkezelő felelős különösen azért, és garantálja, hogy az általa gyűjtött személyes adatok: (1) a jogszabályoknak megfelelően kezelik; (2) meghatározott, jogszerű okokból gyűjtik és nem kezelik más okból; (3) helyesek és megfelelnek a gyűjtés céljának; (4) úgy tárolják, hogy ne lehessen azonosítani azokat a személyeket, akikhez tartoznak, legfeljebb az adatkezelés céljához szükséges ideig; és (5) megfelelő technikai vagy szervezési eszközök alkalmazásával, olyan módon kezelik, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő felhasználását, beleértve a jogellenes adatkezeléssel, véletlen elvesztéssel, sérüléssel vagy megsemmisüléssel szembeni védelmet.

1.6.Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, terjedelmét, összefüggéseit és okait, valamint a természetes személyek jogainak vagy szabadságjogainak megsértésével kapcsolatos különböző kockázatokat, az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési eszközöket alkalmaz annak biztosítására, hogy az adatok kezelése a jelen Szabályzatnak megfelelően történjen és képes legyen bizonyítani, hogy ez megtörtént. Ezeket az eszközöket szükség esetén felülvizsgálják és frissítik. Az Adatkezelő olyan technikai eszközöket alkalmaz, amelyek célja az elektronikus úton megosztott személyes adatok védelme a lehallgatással és módosítással szemben.

1.7.A jelen adatvédelmi szabályzatban használt minden olyan szó, kifejezés és rövidítés, amely nagybetűvel kezdődik (pl.: Szolgáltató, Weboldal, Elektronikus szolgáltatás) a Weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használatos.

2. ADATFELDOLGOZÁS: AZ ALAP

2.1.Az Adatkezelő jogosult a személyes adatok kezelésére azokban az esetekben, amikor (és amennyiben) az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: (1) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez; (2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, vagy annak érdekében, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyenek; (3) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy (4) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen, ha az érintett gyermek.

2.2.A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése minden esetben megköveteli, hogy az adatkezelésnek legalább egy, az adatvédelmi szabályzat 2.1. pontjában meghatározott alapja legyen. A Szolgáltatást igénybe vevők és a Weboldal-ügyfelek személyes adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásának egyes alapjai az adatvédelmi szabályzat következő albekezdésében vannak felsorolva, az Adatkezelő által a személyes adatok feldolgozásának konkrét okához kapcsolódóan.

3. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS HATÁLYA

3.1.Az adatkezelés célja, alapja, időtartama és hatálya, valamint az Adatkezelő által kezelt adatok címzettjei minden esetben abból a tevékenységből következnek, amelyet a Szolgáltatás igénybe vevője a Weboldal használata során végez.

3.2.Az Adatkezelő a személyes adatokat a Weboldalon az alábbi célokból, az alábbi jogalapokon, az alábbi időtartamokban és terjedelemben kezelheti:

Az adatkezelés célja
A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és a tárolás időtartama
Az adatfeldolgozás hatálya
Elektronikus szolgáltatási megállapodás teljesítése, együttműködési (affiliate) programban való részvétel vagy az érintett kérésére történő intézkedés a megállapodás megkötését megelőzően;
a GDPR rendelet 6. cikk 1. b) pontja (a megállapodás teljesítése):

Az adatok tárolása a szerződés teljesítéséhez, felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz szükséges ideig, illetve a szerződés egyéb módon történő megszűnéséig történik.
Maximális terjedelem: név és vezetéknév; e-mail cím; IP-cím; telefonszám; szállítási cím; üzleti cím (utca, házszám, iroda száma, irányítószám, város, ország), cégnév és a Szolgáltatást igénybe vevő NIP száma [adószám].
Közvetlen marketing
a GDPR rendelet 6. cikkének 1. f) pontja (az ügyintéző jogos érdeke):

Az adatok tárolására addig kerül sor, amíg az Adatkezelő jogos érdeke fennáll, de legfeljebb az Adatkezelő gazdasági tevékenysége miatt az érintettel szemben fennálló követelések elévülési idejének végéig. Az elévülési időt jogszabály,különösen a polgári törvénykönyv határozza meg. A gazdasági tevékenységgel kapcsolatos igények esetében az elévülési idő öt év, adásvételi szerződések esetében is 5 év). Az Adatkezelő nem kezelhet adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, ha az érintett sikeresen kifejezte, hogy ehhez nem járul hozzá.
Maximális terjedelem: név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, az adatkezelőtől történt vásárlások előzményei.
Az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak marketingje
A GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja (hozzájárulás):

Az adatokat mindaddig tárolják, amíg az érintett vissza nem vonja a személyes adatainak e célból történő további feldolgozásához adott hozzájárulását.
Maximális terjedelem: név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám vásárlások története
Könyvelés
A GDPR rendelet 6. cikkének 1. c) pontjával kapcsolatban. A 2018. január 30-i számviteli törvény (Dz.U. 2018. 395. tétel) 74. szakaszának 2. pontjával kapcsolatban.

Az adatok tárolása a törvény által előírt időtartamig történik, amely szerint az Adatkezelő köteles a számviteli nyilvántartást vezetni (azaz az adatra vonatkozó üzleti évet követő üzleti év kezdetétől számított 5 évig).
Elő- és utónév, üzleti cím, cégnév és a Szolgáltatást igénybe vevő NIP száma [adószám].
Az Adatkezelő által vagy vele szemben előterjesztett követelések megállapítása, érvényesítése vagy az ellenük való védekezés.
A GDPR rendelet 6. cikkének 1. szakasza f) pontja:

Az adatok tárolására addig kerül sor, amíg az Adatkezelő jogos érdeke fennáll, de legfeljebb az Adatkezelő gazdasági tevékenysége miatt az érintettel szemben fennálló követelések elévülési idejének végéig. Az elévülési időt jogszabály, különösen a polgári törvénykönyv határozza meg. A gazdasági tevékenységgel kapcsolatos igények esetében az elévülési idő öt év, adásvételi szerződések esetében is 5 év). Az Adatkezelő nem kezelhet adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, ha az érintett sikeresen kifejezte, hogy ehhez nem járul hozzá.
Maximális terjedelem: név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, az adatkezelőtől történt vásárlások előzményei, cégnév, cím adószám.
A Weboldal használata és annak helyességének biztosítása
A GDPR rendelet 6. cikke 1. szakaszának f) pontja (jogos érdek az adminisztrátoré):

a feldolgozás a jogszerű célok érdekében szükséges az adatkezelő által követett érdekek. E tekintetben az adatok az feldolgozása a Weboldal működtetéséhez és karbantartásához.
Az adatokat addig tároljuk, ameddig az Adatkezelő erre jogosít érdekelt, de legfeljebb az időszak végéig miatti igények elévüléséről az érintettel szemben az Adatkezelő gazdasági tevékenysége. Az időszak az elévülést törvény, különösen a polgári törvénykönyv határozza meg. A gazdasági tevékenységgel kapcsolatos követeléseknél a bázisidőszak az elévülési idő öt év, és adásvételi szerződések vagy szolgáltatások esetén ismételten 5 év.
Statisztika és Weboldal forgalmi elemzése
A GDPR rendelet 6. cikke 1. szakaszának f) pontja (jogos érdek az adminisztrátoré):

a feldolgozás a jogszerű célok érdekében szükséges E tekintetben az adatok a statisztikák futtatásához és a Weboldal forgalmának elemzéséhez szükségesek a Weboldal működésének javítáához és forgalmának növeléséhez.
Az adatok tárolása addig tart, amíg az Adatkezelő jogos érdeke fűződik hozzájuk, de legfeljebb az Adatkezelő gazdasági tevékenysége miatt az érintettel szemben fennálló követelések elévülési idejének lejártáig. Az elévülési időt jogszabály, különösen a polgári törvénykönyv határozza meg. A gazdasági tevékenységgel kapcsolatos igények esetében az elévülési idő öt év, adásvételi szerződések vagy szolgáltatások esetében ismét 5 év.
Kapcsolatfelvétel vagy Livecset
GDPR 6. cikk 1. pont f) pont (az Adatkezelő jogos érdeke) – kapcsolatfelvételi űrlapon vagy chaten küldött megkeresés megválaszolása – az Adatkezelőnek a szolgáltatás igénybevevőjével való kommunikáció biztosításához és a megkeresés megválaszolásához fűződő jogos érdekünk megvalósítása érdekében. címzett: AUTODNA Sp. z o.o. Az adatokat a személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz benyújtásáig vagy a megkeresés elküldésétől számított legfeljebb 36 hónapig kezeljük.
Maximális terjedelem: vezeték- és vezetéknév, e-mail cím, az elküldött üzenet tartalmában megadott adatok.

4. A WEBOLDALON SZEREPLŐ ADATÁTVEVŐK

4.1.Ahhoz, hogy a Weboldal megfelelően működjön, beleértve az Adatkezelő képességét az Elektronikus Szolgáltatások nyújtására, az Adatkezelőnek együtt kell működnie harmadik felekkel (például a szoftverszolgáltatókkal). Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezelő harmadik felekkel működik együtt, akik kielégítően tudják garantálni, hogy az adatkezelés során megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaztak a GDPR követelményeinek teljesítése és az érintettek jogainak védelme érdekében.

4.2.A személyes adatoknak az Adatkezelő által harmadik fél részére történő továbbítása nem minden esetben történik meg és nem jár azzal, hogy az adatokat az adatvédelmi szabályzatban felsorolt valamennyi fél (vagy félkategória) részére továbbítják. Az Adatkezelő az adatokat csak akkor továbbítja, ha az adatkezelés adott céljának megvalósításához szükséges és csak a cél megvalósításához szükséges mértékben.

4.3.Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik országba is továbbíthat, de az Adatkezelő garantálja, hogy erre csak akkor kerül sor, ha az említett harmadik ország képes a GDPR-nak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítani, és ha az érintett az adatairól másolatot kaphat. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak az adott adatkezelési cél megvalósításához szükséges esetben és mértékben, a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően továbbítja.

4.4.A Weboldal Felhasználóinak személyes adatai az alábbi címzetteknek vagy címzettek kategóriáinak továbbíthatók:

a.elektronikus vagy kártyás fizetéseket kiszolgáló alanyok. Amennyiben a Szolgáltatás Felhasználója úgy dönt, hogy elektronikusan vagy kártyával fizet a Weboldalon, az Adatkezelő a Szolgáltatás Felhasználójának összegyűjtött személyes adatait az Adatkezelő kérésére megosztja a kiválasztott alanyokkal, akik a fent említett fizetéseket a Weboldalon kiszolgálják. A személyes adatok csak a Szolgáltatás igénybe vevője által kiválasztott fizetési mód kiszolgálásához szükséges mértékben kerülnek továbbításra.

b.a felmérési szolgáltatás nyújtója. Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője hozzájárult ahhoz, hogy a megkötött megállapodással kapcsolatos visszajelzéseit megossza, az Adatkezelő a Szolgáltatás igénybe vevőjének személyes adatait az Adatkezelő kérésére megosztja a kiválasztott felmérési szolgáltatás szolgáltatójával, amely a Weboldalon megkötött megállapodásokkal kapcsolatos felméréseket végez. A személyes adatok továbbítására csak abban a körben kerül sor, amely ahhoz szükséges, hogy a Szolgáltatás igénybe vevője a felmérési szolgáltatáson keresztül kifejthesse véleményét.

c.azon technikai, szervezési és szoftveres megoldások szolgáltatói, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára gazdasági tevékenységének végzését, beleértve a Honlap üzemeltetését és a Honlapon keresztül nyújtott Elektronikus Szolgáltatások nyújtását. Ide tartoznak különösen a Weboldal üzemeltetéséhez szükséges számítógépes szoftverek szolgáltatói, az e-mail szolgáltatás és a tárhelyszolgáltatók, valamint a vállalat irányításához és az Adatkezelő technikai támogatásához használt szoftverek szolgáltatói. Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénybe vevőjének összegyűjtött személyes adatait kizárólag az adott adatkezelési célhoz szükséges esetekben és mértékben, a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően osztja meg a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, annak kérésére.

d.a számviteli, jogi és tanácsadói szolgáltatások szolgáltatói, akiknek a számviteli, jogi és tanácsadói támogatását az Adatkezelő igénybe veszi. Ezek közé tartoznak különösen a könyvelő-, ügyvédi vagy behajtó cégek. Az Adatkezelő a Szolgáltatást igénybe vevő összegyűjtött személyes adatait kizárólag az adott adatkezelési célhoz szükséges esetekben és körben, a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint osztja meg a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, annak kérésére.

e.alanyok és partnerek, akik az Adatkezelő szolgáltatásait honlapjaikon és szolgáltatásaikban közzéteszik, reklámozzák vagy használják. Az Adatkezelő az összegyűjtött személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által kötött polgári jogi szerződésekből eredő kötelezettségből eredő esetekben és körben osztja meg.

f.a jogszabálysértés, csalás és visszaélés orvoslásához szükséges alanyok és hatóságok.

g.a Weboldalon elérhető közösségi média beépülő modulok, szkriptek és más hasonló megoldások szolgáltatói, amelyek lehetővé teszik a Weboldalt látogató Szolgáltató Felhasználó böngészője számára, hogy a fent említett beépülő modulok szolgáltatóitól tartalmakat töltsön le. Ezek a funkciók közé tartozik például a bejelentkezés egy közösségi médiaszolgáltatás bejelentkezési adatainak felhasználásával. A Szolgáltatás igénybe vevőjének személyes adatai e célból megosztásra kerülnek ezekkel a szolgáltatókkal.

5. PROFILALKOTÁS A WEBOLDALON

5.1.A GDPR rendelet kötelezi az Adatkezelőt, hogy tájékoztassa a Szolgáltatás igénybe vevőit az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást is, az Art. GDPR rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdését, valamint (legalábbis ezekben az esetekben) arról, hogy ezek a döntések hogyan születnek, mi a jelentésük, és milyen előrelátható következményei vannak az ilyen adatkezelésnek az érintettre nézve. Erre tekintettel az Adatkezelő az Adatvédelmi tájékoztató dokumentum ezen részében tájékoztatást nyújt az esetleges profilalkotásról.

5.2.Az Adatkezelő a Weboldalon profilalkotást alkalmazhat közvetlen üzletszerzés céljából, de az Adatkezelő által e profilalkotás alapján hozott döntések nem kapcsolódnak az Elektronikus szolgáltatási szerződés megkötéséhez vagy megtagadásához, vagy ahhoz, hogy a Szolgáltatás igénybe vevője a Weboldalon található Elektronikus szolgáltatásokat igénybe vehesse. A Weboldalon történő profilalkotás eredményezheti azt, hogy az adott személynek kedvezményt ajánlanak fel, kedvezménykódot küldenek neki, emlékeztetik egy elmaradt vásárlásra, megosztják egy olyan szolgáltatási ajánlatot, amely az érdeklődési körének vagy preferenciáinak megfelelően megfelelhet az igényeinek, a Weboldal standard ajánlatánál kedvezőbb feltételeket javasolnak, és így tovább. A profilalkotás ellenére a személy döntése, hogy él-e az így felajánlott kedvezménnyel vagy kedvezőbb feltételekkel, és vásárol-e a Weboldalon vagy sem.

5.3.Profilalkotás a Weboldalon az adott személy Weboldalon való viselkedésének automatikus elemzése vagy előrejelzése, pl. egy adott szolgáltatás kosárba helyezése, egy adott szolgáltatás megtekintése a Weboldalon, vagy a személy Weboldalon való aktivitási naplójának elemzése. Az ilyen profilalkotás elvégzéséhez az Adatkezelőnek szüksége van az adott személy személyes adataira, például ahhoz, hogy az adott személynek kedvezménykódot tudjon adni.

5.4.Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

6. AZ ÉRINTETT JOGAI

6.1.Hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez vagy továbbításhoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését ("az elfeledtetéshez való jog"), az adatkezelés elleni tiltakozást vagy annak korlátozását, valamint az adatok továbbítását. A fentiek teljesítésének részletes feltételei az Art. GDPR rendelet 15-21. §-ában találhatók.

6.2.A hozzájárulás bármikor történő visszavonásához való jog: Az az érintett, akinek adatait az Adatkezelő a hozzájárulása alapján (a GDPR rendelet 6. cikk (1a) bekezdése vagy 9. cikk (2a) bekezdése szerint) kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ez nem befolyásolja a hozzájárulás megadását követően és annak visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

6.3.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: az az érintett, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult panaszt tenni a GDPR rendeletben és a lengyel jogban (különösen a személyes adatok védelméről szóló törvényben) meghatározott felügyeleti hatóságnál. Lengyelországban a felügyelő hatóság a lengyel adatvédelmi biztos.

6.4.Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok olyan kezelése ellen, amely az Art. 6. bek. 1. e) pont (közérdek vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása) vagy f) pont (az adatkezelő jogos érdekei), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ilyen esetekben az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

6.5.A személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése elleni tiltakozáshoz való jog: amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

6.6.Az adatvédelmi szabályzat ezen szakaszában felsorolt jogainak gyakorlása érdekében az érintett az adatkezelőhöz levélben vagy e-mailben fordulhat az adatkezelőnek az adatvédelmi szabályzatban megadott címére, vagy a honlapon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

7. WEBOLDALI SÜTIK, MŰKÖDÉSI ADATOK ÉS ANALITIKA

7.1.A cookie-fájlok (sütik) a szerver által küldött kis szöveges fájlok, amelyeket a Weboldal Felhasználójának merevlemezén vagy okostelefonja memóriakártyáján tárolnak, attól függően, hogy a Weboldal Felhasználója milyen eszközt használ. A cookie-kkal és azok előzményeivel kapcsolatos részletes információkat itt olvashat:https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

7.2.A Weboldal által küldött cookie-knak különböző típusai vannak. Ezek az alábbi szempontok alapján típusokra oszthatók:

A szolgáltató által:
  1. saját sütik (az Adatkezelő honlapja által létrehozott) és
  2. harmadik féltől származó sütik (az Adatkezelőtől eltérő felek által létrehozott).
Az élettartam szerint (azaz az az idő, amíg a weboldal felhasználójának eszközén tárolva maradnak):
  1. időszakos sütik (törlődnek, amikor a felhasználó kijelentkezik a Weboldalról vagy bezárja a böngészőt), és
  2. állandó sütik (bizonyos ideig tárolódnak, amelyet az egyes fájlok paraméterei határoznak meg, vagy amíg manuálisan nem törlik őket).
Cél szerint:
  1. szükséges sütik (ezek teszik lehetővé a weboldal megfelelő működését),
  2. funkcionális/preferencia sütik (lehetővé teszik, hogy a Weboldal alkalmazkodjon a látogató preferenciáihoz),
  3. analitikai és teljesítménysütik (ezek információkat gyűjtenek a Webhely használatáról),
  4. marketing, reklám és közösségi média sütik (ezek információkat gyűjtenek a Weboldal felhasználójáról annak érdekében, hogy célzott hirdetéseket jelenítsenek meg az adott személynek, valamint más marketingformákat, beleértve a más weboldalakon, azaz a közösségi médiában megjelenő hirdetéseket is).

7.3.Az Adatkezelő a cookie-fájlok által gyűjtött adatokat a Weboldal Felhasználók általi látogatása során az alábbiakban meghatározott célokból kezelheti:

A sütik céljai az Adatkezelő weboldalán
a Weboldalra bejelentkezett és bejelentkezett szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók azonosítása (szükséges cookie-k)
a kosárba helyezett szolgáltatások megjegyzése a megrendelés leadásához (szükséges cookie-k)
a kitöltött megrendelőlapok adatainak megjegyzése, felmérések vagy a weboldalra való bejelentkezési adatok (szükséges sütik és/vagy funkcionális/preferencia sütik).
a Weboldal tartalmának (például színek, betűméret, oldalmegjelenítés) hozzáigazítása a szolgáltatás felhasználójának egyéni preferenciáihoz és a Weboldal használatának optimalizálása (funkcionális/preferencia sütik).
anonim statisztikák gyűjtése a Webhely használatáról (analitikai és teljesítménysütik),
remarketing, azaz a Weboldal látogatóinak viselkedésének vizsgálata a Weboldalon végzett tevékenységeik anonim elemzése révén (pl. ugyanazon oldalak ismételt látogatása, bizonyos kulcsszavak használata stb.) annak érdekében, hogy létrehozzák profiljukat és az előre látható érdeklődési körüknek megfelelő hirdetéseket nyújtsanak számukra, még akkor is, ha a Google Ireland Ltd. és a Facebook Ireland Ltd. hirdetési hálózatain belül más weboldalakat látogatnak (marketing, reklám és közösségi média cookie-k).

7.4.A Cookie fájlok adott pillanatban a Weboldalon keresztül történő elküldésének módja, beleértve azok élettartamát és szolgáltatóját, a következő módon ellenőrizhető a legnépszerűbb böngészők használatakor:

Chrome-ban:
(1) kattintson a címsor bal oldalán lévő lakat ikonra,
(2) nyissa meg a "Cookie fájlok" lapot!
Firefoxban:
(1) kattintson a címsor bal oldalán lévő pajzs ikonra,
(2) nyissa meg az "Engedélyezett" vagy "Blokkolt" lapot,
(3) kattintson a "Oldalközi követési sütik", "Közösségi média követési sütik" vagy "Nyomon követési elemeket tartalmazó tartalom" lehetőségre.
Az Internet Explorerben:
(1) Kattintson az "Eszközök" menüre,
(2) menjen az "Internet beállítások" fülre,
(3) menjen az "Általános" fülre,
(4)menjen a "Beállítások" fülre,
(5) kattintson a "Fájlok megjelenítése" gombra!
Operában:
(1) Kattintson a lakat ikonra a címsor bal oldalán,
(2) nyissa meg a "Cookie fájlok" lapot!
Safariban:
(1) Kattintson a "Beállítások" menüre,
(2) menjen az "Adatvédelem" fülre,
(3) kattintson a "Webhelyadatok kezelése" gombra!
Függetlenül attól, hogy milyen böngészőt használ, a következő oldalakon elérhető cookie-eszközöket is használhatja:
https://www.cookiemetrix.com/ or: https://www.cookie-checker.com/

7.5.A piacon kapható böngészők többsége alapértelmezés szerint elfogadja a sütik mentését. A cookie-k használatának feltételeit mindenki maga határozhatja meg a böngészője beállításainak módosításával. Ez azt jelenti, hogy lehetőség van a sütik mentésének részleges (pl. ideiglenes) korlátozására vagy teljes kikapcsolására. Ez utóbbi esetben a Weboldal bizonyos funkciói hátrányt szenvedhetnek (például előfordulhat, hogy nem lehet kitölteni a rendelési űrlapot, mivel a folyamat különböző lépéseiben a szolgáltatások kiválasztása nem kerül át a kosárba).

7.6.A böngésző cookie-beállításai fontosak a cookie-k Weboldalunk általi használatához való hozzájárulás szempontjából. A jogszabályoknak megfelelően ez a hozzájárulás a böngésző beállításaival is kifejezhető. A legnépszerűbb böngészők esetében a böngésző súgójában és az alábbi oldalakon (kérjük, kövesse a hivatkozásokat) részletes információk olvashatók arról, hogy a felhasználó milyen módon módosíthatja a cookie-beállításokat, illetve saját maga törölheti a cookie-kat:

7.7.Az Adatkezelő a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által szállított Google Analytics és Universal Analytics szolgáltatást használhatja a Weboldalon. Ezek a szolgáltatások segítenek az Adatkezelőnek a statisztikák gyűjtésében és a weboldal forgalmának elemzésében. Az összegyűjtött adatok feldolgozása a fent említett szolgáltatások segítségével történik a Weboldal kezelését és a Weboldal forgalmának elemzését segítő statisztikák készítése érdekében. Az adatok összesítettek. A Weboldalon a fenti szolgáltatások használata során az Adatkezelő olyan adatokat gyűjt, mint a Weboldal látogatóinak vonzási forrásai és eszközei, valamint a Weboldal felhasználóinak viselkedése, a Weboldal eléréséhez használt eszközökre és böngészőkre vonatkozó információk, IP-címük és domainjük, földrajzi és demográfiai adatok (életkor, nem) és érdeklődési körük.

7.8.A felhasználó könnyen letilthatja a Weboldal aktivitási adatainak a Google Analytics számára történő továbbítását. Van például egy erre a célra kifejlesztett, a Google Ireland Ltd. által kifejlesztett böngésző plugin, amely itt érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.TAz Adatkezelő a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) által szállított Facebook Pixel-t használhatja a Weboldalon. Ez a szolgáltatás segít az Adatkezelőnek a reklámok hatékonyságának mérésében, a Weboldal látogatói által végzett tevékenységek megismerésében és a látogatóknak személyre szabott reklámok megjelenítésében. A Facebook Pixel működésével kapcsolatos részletes információk itt találhatók: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.10.A felhasználó a Facebook Pixel használatát a Facebook-fiókjában található hirdetési beállítások módosításával tudja kezelni: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.A Weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. Az Adatkezelő javasolja, hogy a Felhasználó az oldalak megnyitása után ismerkedjen meg ezen oldalak adatvédelmi szabályzatával. Jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag az Adatkezelő Weboldalára vonatkozik.

Tájékoztatjuk arról, hogy az oldalunkon cookie-kat használunk. A szolgáltatás optimalizálása miatt adat tartalmat kezelünk és a weboldalt az Ön igényeihez igazítjuk. A cookie-kat a böngésző beállításainak módosításával kezelheti. Ha továbbra is használja weboldalunkat a böngésző beállításainak módosítása nélkül, Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információ a weboldalunk adatvédelmi politikájáról.