Adatvédelmi irányelvek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.Ez a szolgáltatási weboldal adatvédelmi irányelvei tájékoztató jellegűek, ami azt jelenti, hogy a Weboldal Felhasználó kötelezettségeinek forrása. Az adatvédelmi irányelv elsősorban a weboldal-vezérlő által a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályokat tartalmazza, beleértve az ilyen adatfeldolgozás alapjait, céljait és terjedelmét, valamint az érintettek jogairól és a cookie-k és analitikai eszközök Weboldal.

1.2.A Honlapon az adatkezelő és az adminisztrátor álal gyűjtött személyes adatok kezelője www.autodna.hu az AUTODNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) székhelye Lodzban (székhely és cím: Obywatelska 128/152, 94-104 Lodz) A Lodz-Śródmieście-i kerületi bíróságnál a Lodz-Śródmieście-i övezetben, a 20. Nemzeti Bírósági Iktató Kereskedelmi Osztálynál a KRS 0000349742 számon, a magvető tőke: 50 000 PLN, NIP (adófizető azonosító száma): REGIS (54239151545) Nemzeti Iktatószám): 121164104, e-mail cím: kontakt@autodna.pl kapcsolattartó telefonszáma: 48223500128 és az adminisztrátor a Prop-tech kft. 2500, Esztergom, Motorsport u. 1, e-mail cím: kapcsolat@autodna.hu telefonszáma: +36-30-333-97-20a továbbiakban "adatkezelő" és "adminisztrátor".

1.3.A honlapon található személyes adatokat az adatkezelő az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak megfelelően, különösen a természetes személyek védelméről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a személyes adatok feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR vagy GDP rendelet). A GDPR hivatalos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.A Honlap használatba vétele, beleértve a szerződések megkötését is, önkéntes. Hasonlóképpen a Honlap Felhasználójának vagy Megrendelőjének a Weboldal használatával kapcsolatos személyes adata önkéntes, két kivételtől eltekintve: (1) szerződéskötés az Ellenőrrel - a bejegyzéshez szükséges személyes adatok megadása elmulasztása az Ellenőrrel folytatott online szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése, a weboldalon szereplő esetek és terjedelmek, valamint a weboldal szabályai és a jelen Adatvédelmi irányelvek értelmében a fent említett bejegyzést lehetetlenné teszi; a fentiekben említett esetekben a személyes adatok szolgáltatása olyan szerződéses követelmény, amelyet minden olyan adatalanynak, aki az Ellenőrrel szerződést kíván kötni, meg kell felelnie az ilyen adatoknak az igényeknek megfelelően történő benyújtásával; minden egyes alkalommal a bejegyzéshez szükséges adatok körét a Szolgáltatási Honlap és a Szolgáltatási Honlap Szabályai határozzák meg; (2) az adatkezelő törvényes kötelezettségei - a személyes adatok szolgáltatása az általánosan alkalmazandó jogszabályi előírás szerint kötelező, és az adatkezelő köteles személyes adatokat feldolgozni (pl. Adóügyi vagy számlavezetési célokra), a ugyanazt teszi lehetetlenné, hogy az adatkezelő teljesítse a fent említett kötelezettséget.

1.5.5Az Üzemeltető gondos megfigyelést folytat azon adatalanyok érdekeinek védelmében, akiknek személyes adatait feldolgozza, különösképpen felelős azért, hogy biztosítsa az összegyűjtött adatokat: (1) a jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel; (2) meghatározott jogszerű célokra összegyűjtött, anélkül, hogy további feldolgozásra kerülne; (3) lényegében pontos és megfelel a feldolgozás céljainak; (4) olyan formában tárolva, amely lehetővé teszi az adott tárgy azonosítását, de a feldolgozás céljából szükségesnél nem hosszabb ideig; (5) megfelelő módon, megfelelő technikai vagy szervezési eszközökkel biztosítja a megfelelő biztonságot, beleértve a tiltott vagy jogellenes feldolgozás elleni védelmet, illetve véletlenszerű veszteséget, károkat vagy megsemmisítést.

1.6.Figyelembe véve az adatfeldolgozás természetét, terjedelmét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaival és szabadságaival kapcsolatos különböző mértékű valószínűséggel és veszélyességi tényezőkkel járó jogsértést, az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket állapít meg a megfeleljen e rendeletnek és bizonyítható legyen. Szükség esetén a hivatkozott intézkedéseket felül kell vizsgálni és frissíteni kell. A Vezérlő meghozza azokat a technikai intézkedéseket, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára az elektronikusan elküldött személyes adatok megszerzését vagy módosítását.

1.7.A jelen Adatvédelmi Irányelvben szereplő, nagybetűvel (például Szolgáltatóval, Szerviz webhelyével, online szolgáltatással) kezdődő bármely szó, kifejezés és betűszót az online szolgáltatás honlapján elérhető online szolgáltatási szabályok szerint kell értelmezni.

2. AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGOSULTSÁGA

2.1.Az adatkezelő jogosult személyes adatok feldolgozására, ha - és bizonyos mértékben - az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: (1) az adatalany beleegyezett a személyes adatai egy vagy több konkrét célra történő feldolgozásához: (2) az adatfeldolgozás az érintett szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve az érintett fél amint azt az adatalany kérte a belépés előtt; (3) feldolgozásra van szükség ahhoz, hogy az adatkezelő teljesítse az erre vonatkozó jogi kötelezettséget; vagy (4) bekezdése szerint az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei által megkövetelt célokból szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekeket felülírják az adatalany azon érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen abban az esetben, ha az érintett gyermek.

2.2.A személyes adatok feldolgozása az adatkezelő által minden egyes alkalommal legalább az alább felsorolt bázisok egyikét igényli. A fenti 2.1. Az Online Szolgáltatás honlapjának felhasználóinak és ügyfeleinek az adatkezelő általi személyes adatainak feldolgozására vonatkozó konkrét alapokat a titoktartási politika következő pontja említi - az adatkezelő által az adatok feldolgozásának minden egyes konkrét céljára való hivatkozással.

3. WEBOLDAL ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA, ALAPJA, FELTÉTELE ÉS HATÁLYA

3.1.Az adatkezelő által feldolgozott személyes adatok célját, alapját, idejét, hatókörét és címzettjeit minden egyes alkalommal az adott szolgáltatási webhely felhasználói vagy ügyfelének tett intézkedései okozzák.

3.2.A Vezérlő a személyes adatokat a Szolgáltatási Honlapon a következő célokra, a következő alapokon, az alábbi feltételek mellett és az alábbi hatókörön belül feldolgozhatja:

Az adatfeldolgozás célja
Az adatfeldolgozás és az adattárolás időtartamának jogalapja
A feldolgozott adatok köre
Az online szolgáltatási szerződés teljesítése vagy az adatalany által az ilyen szerződések megkötését megelőzően kért intézkedés.
GDPR, Cikk. 6 mp. 1 L. b (szerződés teljesítése)

Az adatokat a szerződés teljesítéséhez, megszűnéséhez vagy más lejáratához szükséges ideig tárolják.
Maximális hatókör: teljes név, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, kézbesítési cím, székhely / székhely (utca, utcaszám, lakosztály száma, irányítószám, város, ország), jogi cégnév és adózó azonosító száma (NIP) egy szolgáltatási felhasználó vagy ügyfél.
Közvetlen marketing
GDPR, Cikk. 6 mp. 1 L. f (az adatkezelő jogos érdeke)

Az adatokat az adatkezelő jogos érdekének időtartama alatt tárolják, de nem hosszabb ideig, mint az adatkezelőnek az ellenőr gazdasági tevékenységével kapcsolatos igények korlátozására. A hivatkozott elévülési időt a törvényi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyv szabályozza (a gazdasági műveletekre vonatkozó követelések elévülési ideje három év).
Az adatkezelő nem végezhet közvetlen marketing célú adatokat, ha az érintett ténylegesen kifogást emelt.
Teljes név, telefonszám, e-mail cím.
Marketing
GDPR, Cikk. 6 mp. 1 L. a (hozzájárulás)

Az adatokat addig tárolják, amíg az adatalany visszavonja hozzájárulását adatainak további feldolgozásához erre a célra.
Teljes név, telefonszám, e-mail cím.
Számlavezetés
GDPR, Cikk. 6 mp. 1 L. c, a 2018. január 30-i számviteli törvénygel összefüggésben, 74 sec. 2 (2018-as jogcímcsoport, 395 cím)

Az adatokat a törvényi időtartamra tárolják, az adatkezelőnek a számviteli nyilvántartásokra vonatkozó jogi kötelezettségével összhangban (5 év, a pénzügyi évt követő év kezdetétől számítva, amelyre az adatok kapcsolódnak).
A Szolgáltatás Felhasználójának vagy Vevőjének teljes neve, lakóhelye / székhelye / székhelye, jogi cégneve és adófizetői azonosító száma (NIP).
Olyan követelések létrehozása, folytatása vagy védelme, amelyeket az Ellenőről esetleg felállított vagy ellen intézett
GDPR, Cikk. 6 mp. 1 L. f

Az adatokat az adatkezelő jogos érdekének időtartamára tárolják, de nem hosszabb ideig, mint az adatkezelőnek az ellenőr gazdasági tevékenységével kapcsolatos igények korlátozására. A hivatkozott elévülési időt a törvényi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyv szabályozza (a gazdasági műveletekre vonatkozó követelések elévülési ideje három év).
Teljes név, elérhetőségi telefonszám, e-mail cím, cím (utcanév, utcaszám, lakosztályszám, postai irányítószám, város, ország), lakcím / székhely / székhely.

A nem a fogyasztói felhasználók vagy az ügyfelek esetében a Vezérlő ezenkívül feldolgozhatja a Szolgáltató vagy az Ügyfél jogi vállalkozása nevét és adófizetői azonosító számát (NIP).

4. WEBOLDAL ADATVÉDELME

4.1.A Szolgáltatási Honlap helyes működése érdekében, beleértve az Üzemeltető által biztosított Online Szolgáltatások megfelelő rendelkezésre bocsátását, elengedhetetlen, hogy a Szolgáltató külső vállalkozói szolgáltatásokat (például szoftverszolgáltatókat) használjon. A Szolgáltató csak az ilyen feldolgozók által nyújtott felhasználásokat veszi igénybe, amelyek elegendő garanciát nyújtanak arra, hogy megfelelő technikai és szervezési megoldásokat biztosítsanak a GDPR szerinti követelmények teljesítése érdekében.

4.2.Az adatkezelő nem ruházhatja át személyes adatait minden olyan esetben, illetve az adatvédelmi irányelvben hivatkozott címzettek vagy címzettek kategóriáira, csak akkor továbbíthatja azokat, ha az a feldolgozás meghatározott céljához szükséges, csak annyit, amennyire az szükséges.

4.3.Az adatkezelő személyes adatait harmadik országba továbbíthatja, abban az esetben, ha a Szolgáltató biztosítja, hogy ezek az országoknak GDPR által garantált természetes személyek védelme biztosított. A Szolgáltató csak abban az esetben továbbíthatja az összegyűjtött személyes adatokat, ha ez a feldolgozás meghatározott céljára szükséges, csak az ahhoz szükséges mértékben, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően.

4.4.A Szolgáltatási honlap felhasználói és ügyfelei személyes adatait a következő címzettek vagy címzettek kategóriáiba lehet átvinni:

a.Elektronikus vagy kártyás fizetési szolgáltatók - Ügyfél esetében, amely az elektronikus vagy kártyás fizetésekre hatással van a Szolgáltatási honlapon, az adatkezelő az általa gyűjtött személyes adatait egy adott üzemeltető rendelkezésére bocsátja a weboldalon az Ellenőr által megbízott, az Ügyfél fizetéseinek kezeléséhez szükséges mértékig.

b.Vélemény-felmérési kérdőíves rendszer-szolgáltató - olyan vevő esetében, aki hozzájárult ahhoz, hogy véleményt nyilvánítson a megkötött adásvételi szerződésről, az adatkezelő az általa összegyűjtött személyes adatokat a kiválasztott vélemé- nyi felmérés kérdőíves rendszer szolgáltatójának rendelkezésére bocsátja véleménynyilván- az Ellenőr által megbízott értékesítői szerződésekkel kapcsolatos, a Honlapon kötött értékesítési szerződésekkel kapcsolatos olyan mértékben, amely ahhoz szükséges, hogy az Ügyfél véleményét a vélemény-felmérési kérdőív rendszeren keresztül nyújtsa.

c.Az Ellenőrrel műszaki, informatikai és szervezeti megoldásokat nyújtó szolgáltató, amely lehetővé teszi az utóbbi számára, hogy gazdasági tevékenységet folytasson, ideértve a honlapot és az online módon nyújtott szolgáltatásokat (különösen egy weboldal szoftverszolgáltatója, e-mail és tárhely szolgáltatója, valamint az Ellenőr üzletvezetése és a technikai támogató szoftver beszállítója) - a Vevő az általa összegyűjtött személyes adatokat egy kiválasztott szolgáltató / szállító rendelkezésére bocsátja, az Ellenőr által megbízottnak csak abban az esetben, ha az a feldolgozás meghatározott céljához szükséges, csak annyiban, , összhangban a jelen Adatvédelmi Szabályzattal.

d.Számviteli, jogi és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó könyvvizsgálói, jogi és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó könyvvizsgálói, jogi és tanácsadói szolgáltatások (különösen könyvelő iroda, ügyvédi iroda vagy adósságkezelő ügynökség) - az Ügyfél személyes adatainak összegyűjtését a kiválasztott szolgáltató rendelkezésére bocsátja az Ellenőr által megbízott, csak abban az esetben, ha a feldolgozás meghatározott célra szükséges, csak az általa előírt mértékben, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően.

e.Együttműködő jogalanyok és partnerek, közzéteszik, reklámozzák vagy felhasználják az Ellenőrző szolgáltatásokat weboldalukon, internetes oldalain vagy szolgáltatásaik részeként - az Ellenőr az Ügyfél által gyűjtött személyes adatokat csak a polgári jogi szerződések szerinti kötelezettség teljesítéséhez biztosítja belépett a.

f.Olyan entitások, amelyek tőkével vagy személyes kapcsolatokkal rendelkeznek az Ellenőrzőhöz, a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célokra.

g.Más entitások, feltéve, hogy a feltételadatok névtelenül vannak, azaz ezek az adatok nem azonosíthatnak semmilyen konkrét szolgáltatást igénybe vevőt vagy vevőt.

h.Nyilvános szervezetek vagy szervezetek a jogsértések, a csalások és a jogsértések elleni fellépés céljából.

i.Abban az esetben, ha a vállalkozás szerkezetátalakítása vagy eladása, egészben vagy részben, valamint az eszközök átruházása részben vagy egészben új tulajdonosra történik, a Szolgáltatóknak vagy az ügyfeleknek személyes adatait átadhatják a Vevőnek annak érdekében, hogy biztosítja az Ellenőrző szolgálatok folyamatos ellátását.

5. WEBOLDAL FELÉPÍTÉSE

5.1.A GDPR arra kötelezi az adatkezelőt, hogy autómatikusan értesítse az egyéni döntéshozót, ideértve a fent említett rendeletben hivatkozott profilalkotást is. 22 § 1. és 4. cikk, valamint - legalábbis ilyen esetekben - alapvető információkkal szolgál az ilyen döntéshozatal elveiről, valamint az ilyen feldolgozás jelentőségéről és következményeiről az érintett számára. A fentiek alapján az adatkezelő ezúton tájékoztatást nyújt az adatvédelmi irányelv ezen szakasza lehetséges profilozásáról.

5.2.A honlapon az adatkezelő közvetlenül marketing célokra használhatja a profilalkotást, az alapján azonban az általa hozott döntések nem vonatkoznak az online szolgáltatási szerződésbe való felvételre vagy a megadás megtagadására, illetve a online szolgáltatások a honlapon. A profilkészítés előnye a Honlapon például egy kedvezményt adhat a személynek, kedvezményes kódot küldve neki, emlékeztetve a befejezetlen vásárlásra, javaslatot küldhet egy olyan termékre, amely összhangban állhat egy személy érdekeivel vagy preferenciáival , vagy jobb feltételeket kínál, mint a honlap szabványos ajánlata. A profilalkotástól függetlenül egy adott személy szabad döntést hoz arról, hogy kihasználja-e az adott kedvezményt vagy jobb feltételeket, és vásárlást tesz a weboldalon.

5.3.A weboldalon történő profilkészítés automatizált elemzést vagy előrejelzést tartalmaz egy adott személy viselkedéséről az oldalain, pl. egy adott termék hozzáadásával a kosárba, böngészve egy adott termékoldalon vagy a már létező online műveletek előzményeinek elemzésével. Az ilyen profilalkotás az egyén személyes adatait a szolgáltató birtokában feltételezi, így az utóbbit továbbküldheti, például a kedvezménykódot.

5.4.Az érintettnek joga van arra, hogy ne kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló határozat tárgyát képezze, beleértve a profilalkotást is, amely az őt érintő joghatásokat, vagy hasonló módon jelentősen érinti őt.

6. AZ ADATÉRTELMEZÉS

6.1.A hozzáférési, a helyesbítési, a feldolgozás korlátozásási, a törlési vagy az adathordozhatósági jog - az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől hozzáférjen a személyes adataihoz, valamint a helyesbítéshez, a végleges törléséhez.

6.2.A jogosult bármikor visszavonnhatja a beleegyezését - az adatalany, akinek az adatait az ő hozzájárulása alapján az adatkezelő feldolgozza (GDPR, 6. § 1. L. A. vagy 9. § 2. pontjában a) bármikor visszavonhatja a beleegyezését. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a feldolgozás jogszerűségét a a felmodás előtt.

6.3.A panasz benyújtásának jogát a felügyelő hatósághoz - az a személy, aki az adatkezelőt az adatkezelő feldolgozza, jogosult a panaszt a felügyeleti hatósághoz benyújtani, a GDPR és a magyar jogszabályok rendelkezései szerint meghatározott módon és formában. a személyes adatok védelméről szóló törvény. Magyarországon a felügyeleti hatóság az adatvédelmi tisztviselő felelős.

6.4.A kifogás joga - az érintettnek bármikor jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifogást emelni az őt érintő személyes adatok feldolgozására, amely az 5. cikk alapján történik. 6 §. 1 L. e (közérdek vagy feladatok) vagy f (az adatkezelő jogos érdekei), ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az adatkezelő a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő a feldolgozásra vonatkozó jogos érdekeket támasztja alá, amelyek felülbírálják az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait, illetve a jogi követelések létrehozását, gyakorlását vagy védelmét.

6.5.A közvetlen marketing célból történő feldolgozás elleni kifogás joga - amennyiben a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, az érintettnek bármikor jogában áll az őt érintő személyes adatok feldolgozását ilyen marketing céljából annyiban, hogy az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik.

6.6.6. Az adatvédelmi politika ezen szakaszában hivatkozott jogok gyakorlásával kapcsolatban az érintettek kapcsolatba léphetnek az adatkezelővel, ha megküldik egy megfelelő üzenetet írásban vagy e-mailben az ellenőrző címére, ahogy az előbb említettük, vagy a Szolgáltatási weboldal.

7. WEBOLDAL COOKIE-K, MŰKÖDÉSI ÉS ELEMZÉSI ADATOK

7.1.A cookie-k kicsi, szöveges fájlformátumú adatok, amelyeket a kiszolgáló küld el, és amelyeket a felhasználó böngészője tárol a felhasználó számítógépén a felhasználó böngészése közben (pl. Számítógépen / laptop merevlemezen vagy okostelefon SD-kártyán - honlapunk látogatója használja). A cookie-król, valamint azok történetéről részletes információkat talál többek között:https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti.

7.2.Az AutoDNA feldolgozhat cookie-kban tárolt adatokat, a következő okok miatt:

a.azonosítani és megjeleníteni a szolgáltatási felhasználókat, akik a weboldalon vannak bejelentkezve;

b.adatok tárolása kitöltött űrlapokból, kérdőívekből vagy weboldal naplózási adatokból;

c.a Webhely tartalmának testreszabása a Szolgáltatás felhasználói beállításainak (például a színek, a betűméret, az oldal elrendezés) és a Webhely használásának optimalizálása érdekében;

d.a Weboldal név nélküli elemzése , statisztikák felhasználásához;

e.Remarketing, azaz a Weboldal korábbi látogatóinak viselkedésbeli jellemzőinek tanulmányozása, tevékenységének anonim elemzésével (pl. ismétlődő látogatások bizonyos oldalakon, kulcsszavak stb.) profiljainak létrehozása a hirdetések számára, beleértve az előző kereséseiket a Googles Inc. és a Facebook Ireland Ltd. reklámhálózatának más weboldalain is.

7.3.Szabvány szerint a piacon elérhető legtöbb böngésző alapértelmezés szerint elfogadja a cookie-tárolást. Minden felhasználó beállíthatja a cookie-k használatának feltételeit a saját webböngészőjének beállításain keresztül, ami azt jelenti, hogy a cookie-tárolási lehetőség részben korlátozott (például időlegesen) vagy teljesen letilthatja; ez utóbbi esetben ez befolyásolhatja a weboldal bizonyos funkcióit.

7.4.A Webböngésző beállításaiban fontos a cookie-k engedélyezése az oldalunk használatához, hozzájárulás szempontjából - A szabályoknak megfelelően, a beleegyezést a webes böngésző beállításai is megadhatják. A cookie-k beleegyezését elutasító felhasználóknak ennek megfelelően módosítaniuk kell a webhelyek böngészőbeállításait.

7.5.A böngészők cookie-beállításainak megváltoztatásáról és a cookie-k egyszeri használatáról a leggyakrabban használt böngészőkben bővebb információk találhatók a keresőprogram támogatási részében vagy az alábbi webhelyeken (egyszerűen kattintson az adott hivatkozásra):

7.6.A szerviz weboldalon az AutoDNA igénybe veheti a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által nyújtott Google Analytics és Universal Analytics szolgáltatásokat, valamint a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square , A Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írország) és a Hotjar Limited (2. szint, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit utca, St Julian's STJ 1000, Málta). A fent említett szolgáltatások megkönnyítik számunkra az elemzést a weboldal forgalmáról. A gyűjtött adatokat a hivatkozott szolgáltatások részeként anonimizált formában (azaz úgynevezett működési adatokként, amelyek lehetetlenné teszik a személy azonosítását) feldolgozzák, a statisztikák előállításához hasznos statisztikát generálva. Ezek az adatok mind anonimak, azaz nem tartalmaznak egy weboldal látogató azonosítási jellemzőit (személyes adatait). A weboldal a szolgáltatások által begyűjtött adatokat forrásként és információs eszközként használhatja fel, a weboldal látogatóinak megkeresésében, valamint információkat szerezhet a webhelyükön járt felhasználók szokásairól, helyéről, az IP és domain címükről , földrajzi és demográfiai adataikról (kor, nem) és az érdeklődési körükről.

7.7.Mindenki könnyen letilthatja a Google Analytics információinak terjesztését a tevékenységeiről az oldalon. Ehhez telepíteni kell a Google Inc. által a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.Szolgáltatásunk hivatkozásokat tartalmazhat. Kérjük tájékozódjon a hivatkozásainkban javasolt oldalak adatvédelmi nyilatkozatairól.

Tájékoztatjuk arról, hogy az oldalunkon cookie-kat használunk. A szolgáltatás optimalizálása miatt adat tartalmat kezelünk és a weboldalt az Ön igényeihez igazítjuk. A cookie-kat a böngésző beállításainak módosításával kezelheti. Ha továbbra is használja weboldalunkat a böngésző beállításainak módosítása nélkül, Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információ a weboldalunk adatvédelmi politikájáról.